معرفی توییک PasswordPilot

یکی از کارهایی که در دستگاه های iOS از نظر من اعصاب خورد کن است این است که برای هر…