فوت و فن های آی فون ۳

فرستادن تماس به حالت Voicemail شما می توانید با دوبار زدن دکمه On/Off هنگام زنگ خوردن گوشی٬ تماس را به…