هفته نامه

راه های دریافت هفته نامه اپلستان:

۱- اپ Farsib Weekly را از اپ استور دانلود کنید و شنبه‌ی هر هفته٬ شماره جدید را از داخل این اپلیکیشن مطالعه نمایید.

۲- شنبه ی هر هفته به مراجعه به سایت اپلستان سپس منوی هفته نامه می توانید شماره ی جدید را مطالعه نمایید.

(برای مطالعه‌ی هر شماره روی أن کلیک کنید.):

آذر ۱۳۹۳

شماره صد و شصت و نهم ۸ آذر alt= شماره صد و شصت و هشتم ۱ آذر alt=

آبان ۱۳۹۳

شماره صد و شصت و ششم ۱۷ آبان alt=
شماره صد و شصت و پنجم ۱۰ آبان alt= شماره صد و شصت و چهارم ۳ آبان alt=

مهر ۱۳۹۳

شماره صد و شصت و سوم ۲۶ مهر alt= شماره صد و شصت و دوم ۱۹ مهر alt=
شماره صد و شصت و یکم ۱۲ مهر alt= شماره صد و شصتم ۵ مهر alt=

شهریور ۱۳۹۳

شماره صد و پنجاه و نهم ۲۹ شهریور alt=
شماره صد و پنجاه و هشتم ۸ شهریور alt= شماره صد و پنجاه و هفتم ۱ شهریور alt=
شماره صد و پنجاه و ششم ۸ شهریور alt= شماره صد و پنجاه و پنجم ۱ شهریور alt=

مرداد ۱۳۹۳

شماره صد و پنجاه و چهارم ۲۵ مرداد alt= شماره صد و پنجاه و سوم ۱۸ مرداد alt=
شماره صد و پنجاه و دوم ۱۱ مرداد alt= شماره صد و پنجاه و یکم ۴ مرداد alt=

تیر ۱۳۹۳

شماره صد و پنجاهم ۲۸ تیر alt= شماره صد و چهل و نهم ۲۱ تیر alt=
شماره صد و چهل و هشتم ۱۴ تیر alt= شماره صد و چهل و هفتم ۷ تیر alt=

خرداد ۱۳۹۳

شماره صد و چهل و ششم ۳۱ خرداد alt=
شماره صد و چهل و پنجم ۲۴ خرداد alt= شماره صد و چهل و چهارم ۱۷ خرداد alt=
شماره صد و چهل و سوم ۱۰ خرداد alt= شماره صد و چهل و دوم ۳ خرداد alt=

اردیبهشت ۱۳۹۳

شماره صد و چهل و یکم ۲۷ اردیبهشت alt= شماره صد و چهلم ۲۰ اردیبهشت alt=
شماره صد و سی و نهم ۱۳ اردیبهشت alt= شماره صد و سی و هشتم ۶ اردیبهشت alt=

فروردین ۱۳۹۳

شماره صد و سی و هشتم ۳۰ فروردین alt=
شماره صد و سی و ششم ۲۳ فروردین alt= شماره صد و سی و پنجم ۱۶ فروردین alt=
شماره صد و سی و چهارم ۹ فروردین alt= شماره صد و سی و سوم ۲ فروردین alt=

اسفند ۱۳۹۲

شماره صد و سی و دوم ۲۴ اسفند alt= شماره صد و سی و یکم ۱۷ اسفند alt=
شماره صد و سی‌ام ۱۰ اسفند alt= شماره صد و بیست و نهم ۳ اسفند alt=

بهمن ۱۳۹۲

شماره صد و بیست و هشتم ۲۶ بهمن alt= شماره صد و بیست و هفتم ۱۹ بهمن alt=
شماره صد و بیست و ششم ۱۲ بهمن alt= شماره صد و بیست و پنجم ۵ بهمن alt=

دی ۱۳۹۲

شماره صد و بیست و چهارم ۲۸ دی alt= شماره صد و بیست و سوم ۲۱ دی alt=
شماره صد و بیست و دوم ۱۴ دی alt= شماره صد و بیست و یکم ۷ دی alt=

آذر ۱۳۹۲

شماره صد و بیستم ۳۰ آذر alt=
شماره صد و نوزدهم ۲۳ آذر alt= شماره صد و هجدهم ۱۶ آذر alt=
شماره صد و هفدهم ۹ آذر alt= شماره صد و شانزدهم ۲ آذر alt=

آبان ۱۳۹۲

شماره صد و پانزدهم ۲۵ آبان alt= شماره صد و چهاردهم ۱۸ آبان alt=
شماره صد و سیزدهم ۱۱ آبان alt= شماره صد و دوازدهم ۴ آبان alt=

مهر ۱۳۹۲

شماره صد و یازدهم ۲۷ مهر alt= شماره صد و دهم ۲۰ مهر alt=
شماره صد و نهم ۱۳ مهر alt= شماره صد و هشتم ۶ مهر alt=

شهریور ۱۳۹۲

شماره صد و هفتم ۳۰ شهریور alt=
شماره صد و ششم ۲۳ شهریور alt= شماره صد و پنجم ۱۶ شهریور alt=
شماره صد و چهارم ۹ شهریور alt= شماره صد و سوم ۲ شهریور alt=

مرداد ۱۳۹۲

شماره صد و دوم ۲۶ مرداد alt= شماره صد و یکم ۱۹ مرداد alt=
شماره صدم ۱۲ مرداد alt= شماره نود و نهم ۵ مرداد alt=

تیر ۱۳۹۲

شماره نود و هشتم ۲۹ تیر alt=
شماره نود و هفتم ۲۲ تیر alt= شماره نود و ششم ۱۵ تیر alt=
شماره نود و پنجم ۸ تیر alt= شماره نود و چهارم ۱ تیر alt=

خرداد ۱۳۹۲

شماره نود و سوم ۲۵ خرداد alt= شماره نود و دوم ۱۸ خرداد alt=
شماره نود و یکم ۱۱ خرداد alt= شماره نودم ۴ خرداد alt=

اردیبهشت ۱۳۹۲

شماره هشتاد و نهم ۲۸ اردیبهشت alt= شماره هشتاد و هشتم ۲۱ اردیبهشت alt=
شماره هشتاد و هفتم ۱۴ اردیبهشت alt= شماره هشتاد و ششم ۷ اردیبهشت alt=

فروردین ۱۳۹۲

شماره هشتاد و پنجم ۳۱ فروردین alt=
شماره هشتاد و چهارم ۲۴ فروردین alt= شماره هشتاد و سوم ۱۷ فروردین alt=
شماره هشتاد و دوم ۱۰ فروردین alt= شماره هشتاد و یکم ۳ فروردین alt=

اسفند ۱۳۹۱

شماره هشتاد ۲۶ اسفند alt= شماره هفتاد و نهم ۱۹ اسفند alt=
شماره هفتاد و هشتم ۱۲ اسفند alt= شماره هفتاد و هفتم ۵ اسفند alt=

بهمن ۱۳۹۱

شماره هفتاد و ششم ۲۸ بهمن alt= شماره هفتاد و پنجم ۲۱ بهمن alt=
شماره هفتاد و چهارم ۱۴ بهمن alt= شماره هفتاد و سوم ۷ بهمن alt=

دی ۱۳۹۱

شماره هفتاد و دوم ۳۰ دی alt=
شماره هفتاد و یکم ۲۳ دی alt= شماره هفتادم ۱۶ دی alt=
شماره شصت و نهم ۹ دی alt= شماره شصت و هشتم ۲ دی alt=

آذر ۱۳۹۱

شماره شصت و هفتم ۲۵ آذر alt= شماره شصت و ششم ۱۸ آذر alt=
شماره شصت و پنجم ۱۱ آذر alt= شماره شصت و چهارم ۴ آذر alt=

آبان ۱۳۹۱

شماره شصت و سوم ۲۷ آبان alt= شماره شصت و دوم ۲۰ آبان alt=
شماره شصت و یکم ۱۳ آبان alt= شماره شصتم ۶ آبان alt=

مهر ۱۳۹۱

شماره پنجاه و نهم ۲۹ مهر alt=
شماره پنجاه و هشتم ۲۲ مهر alt= شماره پنجاه و هفتم ۱۵ مهر alt=
شماره پنجاه و ششم ۸ مهر alt= شماره پنجاه و پنجم ۱ مهر alt=

شهریور ۱۳۹۱

شماره پنجاه و چهارم ۲۵ شهریور alt= شماره پنجاه و سوم ۱۸ شهریور alt=
شماره پنجاه و دوم ۱۱ شهریور alt= شماره پنجاه و یکم ۴ شهریور alt=

مرداد ۱۳۹۱

هفته نامه داخلی شماره پنجاهم ۲۸ مرداد alt= هفته نامه داخلی شماره چهل و نهم ۲۱ مرداد alt=
هفته نامه داخلی شماره چهل و هشتم ۱۴ مرداد alt= هفته نامه داخلی شماره چهل و هفتم ۷ مرداد alt=

تیر ۱۳۹۱

هفته نامه داخلی شماره چهل و ششم ۳۱ تیر alt=
هفته نامه داخلی شماره چهل و پنجم ۲۴ تیر هفته نامه داخلی شماره چهل و چهارم ۱۷ تیر
هفته نامه داخلی شماره چهل و سوم ۱۰ تیر هفته نامه داخلی شماره چهل و دوم ۳ تیر

خرداد ۱۳۹۱

هفته نامه داخلی شماره چهل و یکم ۲۷ خرداد هفته نامه داخلی شماره چهلم ۲۰ خرداد
هفته نامه داخلی شماره سی و نهم ۱۳ خرداد هفته نامه داخلی شماره سی و هشتم ۶ خرداد

اردیبهشت ۱۳۹۱

هفته نامه داخلی شماره سی و هفتم ۳۰ اردیبهشت
هفته نامه داخلی شماره سی و ششم ۲۳ اردیبهشت هفته نامه داخلی شماره سی و پنجم ۱۶ اردیبهشت
هفته نامه داخلی شماره سی و چهارم ۹ اردیبهشت هفته نامه داخلی شماره سی و سوم ۲ اردیبهشت

فروردین ۱۳۹۱

هفته نامه داخلی شماره سی و دوم ۲۶ فروردین هفته نامه داخلی شماره سی و یکم ۱۹ فروردین
هفته نامه داخلی شماره سی ام ۱۲ فروردین هفته نامه داخلی شماره بیست و نهم ۵ فروردین

اسفند ۱۳۹۰

هفته نامه داخلی شماره بیست و هشتم ۲۷ اسفند هفته نامه داخلی شماره بیست و هفتم ۲۰ اسفند
هفته نامه داخلی شماره بیست و ششم ۱۳ اسفند هفته نامه داخلی شماره بیست و پنجم ۶ اسفند

بهمن ۱۳۹۰

هفته نامه داخلی شماره بیست و چهارم ۲۹ بهمن
هفته نامه داخلی شماره بیست و سوم ۲۲ بهمن هفته نامه داخلی شماره بیست و دوم ۱۵ بهمن
هفته نامه داخلی شماره بیست و یکم ۸ بهمن هفته نامه داخلی شماره بیستم ۱ بهمن

دی ۱۳۹۰

خبرنامه شماره نوزدهم ۲۴ دی خبرنامه شماره هجدهم ۱۷ دی
خبرنامه شماره هفدهم ۱۰ دی خبرنامه شماره شانزدهم ۳ دی

آذر ۱۳۹۰

خبرنامه شماره پانزدهم ۲۶ آذر خبرنامه شماره چهاردهم ۱۹ آذر
خبرنامه شماره سیزدهم ۱۲ آذر خبرنامه شماره دوازدهم ۵ آذر

آبان ۱۳۹۰

خبرنامه شماره یازدهم ۲۸ آبان خبرنامه شماره دهم ۲۱ آبان
خبرنامه شماره نهم ۱۴ آبان خبرنامه شماره هشتم ۷ آبان

مهر ۱۳۹۰

خبرنامه شماره هفتم ۲۸ مهر خبرنامه شماره ششم ۲۱ مهر
خبرنامه شماره پنجم ۱۴ مهر خبرنامه شماره چهارم ۷ مهر

شهریور ۱۳۹۰

خبرنامه شماره سوم ۲۴ شهریور
خبرنامه شماره دوم ۱۷ شهریور خبرنامه شماره اول ۱۰ شهریور

39 دیدگاه برای “هفته نامه”

 1. shahramsamar
  ۱۳. اسفند, ۱۳۹۰ در ۱۰:۲۴ ب.ظ #

  Salam mataleb vaghan jaleb va kheyli kheyli khoban va man harhaftrh montazeram keh
  Faghat shanbeh besheh

  • نوید گوران
   ۱۴. اسفند, ۱۳۹۰ در ۱۰:۴۵ ق.ظ #

   خیلی ممنون…

   • Aliz
    ۱۲. فروردین, ۱۳۹۱ در ۱۰:۰۲ ق.ظ #

    دوستان، ضمن تشکر از هفته نامه هاتون، چون من می خواستم یه آر شیو داشته باشم، می خواستم اگه میشه لینک هفته نامه شماره ی ۷ رو مجدد بزارید، چون جود نداره.

 2. Aliz
  ۲۱. اسفند, ۱۳۹۰ در ۹:۱۸ ب.ظ #

  دوستان، ضمن تشکر از هفته نامه هاتون، چون من می خواستم یه آر شیو داشته باشم، می خواستم اگه میشه لینک هفته نامه شماره ی 7 رو مجدد بزارید، چون جود نداره.

 3. shahri
  ۲۶. فروردین, ۱۳۹۱ در ۲:۵۴ ب.ظ #

  اگه ممکنه لینک خبرنامه ها از شماره 1 تا 8 اصلاح کنید ممنون

 4. ishahri
  ۲۸. فروردین, ۱۳۹۱ در ۲:۰۷ ب.ظ #

  کسی اینجا پست ها رو چک نمیکنه خواهش میکنم لینکهای دانلود شماره 1 تا 7 اصلاح کنید ممنون

  • مهدی موسوی
   ۲۸. فروردین, ۱۳۹۱ در ۲:۳۲ ب.ظ #

   بله حتما تا آخر هفته لینک مستقیم این هفته نامه ها رو هم قرار می دهیم.

   • ishahri
    ۰۲. اردیبهشت, ۱۳۹۱ در ۹:۲۵ ق.ظ #

    آقا مهدی آخر هفته شد اما لینکها اصلاح نشد خواهش میکنم رسیدگی کنید ممنون

 5. ishahri
  ۰۲. اردیبهشت, ۱۳۹۱ در ۶:۱۷ ب.ظ #

  دست شما درد نکنه همه لینکها اصلاح شده بجز شماره 5 و 7 اگه اینهارو هم اصلاح کنید ممنون میشم

 6. ishahri
  ۰۳. اردیبهشت, ۱۳۹۱ در ۷:۵۸ ق.ظ #

  همه لینکها اصلاح شده بلاخره آرشیو کامل کردم ممنون از زحماتی که میکشید

 7. s.m.n
  ۰۵. خرداد, ۱۳۹۱ در ۸:۴۹ ق.ظ #

  سلام میشه هفته نامه های جدیدتری رو بزارین ممنون

 8. s.m.n
  ۰۷. خرداد, ۱۳۹۱ در ۱۰:۳۵ ب.ظ #

  سلام از هفته نامه این هفته ممنون عالی بود

 9. homakp
  ۰۱. تیر, ۱۳۹۱ در ۱۲:۵۵ ق.ظ #

  سلام
  سایتتون و هفته نامه هاتون عالین. خیلی پرمحتوا و کاملاً رایگانن. واقعاً ممنون.

 10. yona1
  ۱۵. تیر, ۱۳۹۱ در ۲:۳۹ ب.ظ #

  SALAM.kheyli mamnoonam az talashaye delsoozane o sadeghanatoon.lotfan chanta banameye narmafzarie darmani bem moarefi konid ,(b emailam ersal konid)
  .mamnoon

  • مهدی موسوی
   ۱۵. تیر, ۱۳۹۱ در ۹:۵۹ ب.ظ #

   ممنون از ابراز لطفتان. در مورد نرم افزارهای درمانی می تونید به دسته Medical در App Store مراجعه کنید.

 11. danial
  ۲۲. مرداد, ۱۳۹۱ در ۲:۳۸ ق.ظ #

  سلام ممنون از زحماتی که می کشید
  من این مجله رو نمیتونم دانلود کنم میگه پاک شده اگر ممکنه دوباره بزارید با لینک مستقیم:
  خبرنامه شماره دهم 21 آبان

  • مهدی موسوی
   ۲۲. مرداد, ۱۳۹۱ در ۶:۴۷ ب.ظ #

   لینک تصحیح شده ممنون از اطلاع رسانی تون.

   • danial
    ۲۲. مرداد, ۱۳۹۱ در ۱۰:۲۵ ب.ظ #

    ممنون آقا مهدی،دستتون درد نکنه ولی مثل اینکه سایت hipfile مشکل داره
    File Not Found میده
    انگار همیشگی نیست آپلودش،هنوز موفق نشدم به دانلود بازم مرسی از پیگیریتون

    • danial
     ۲۲. مرداد, ۱۳۹۱ در ۱۰:۲۷ ب.ظ #

     نه معذرت میخوام لینک های بالا صحیحه ولی اونایی که پایین قرار دارن مشکل دارن
     خیلی ممنون از زحماتتون

    • مهدی موسوی
     ۲۳. مرداد, ۱۳۹۱ در ۲:۲۴ ب.ظ #

     لطفا هر شماره که دانلود آن مشکل داره رو اعلام کنید تا هر چه سریعتر لینک دانلود رو تصحیح کنیم. ما سعی کرده ایم که تمامی نسخه ها رو روی هاست اپلستان منتقل کنیم و لینک مستقیم بدهیم که کاربران به راحتی و سریع دانلود کنند.

    • مهدی موسوی
     ۲۳. مرداد, ۱۳۹۱ در ۲:۱۵ ب.ظ #

     فایل ها رو روی هاست خود اپلستان منتقل کرده ایم و در حال حاضر لینک ها مستقیم هستند. هر نسخه که با دانلود اون مشکل دارید اعلام کنید تا لینکش چک بشه. جدیدترین لینک مربوط به هفته نامه شماره بیست و یکم بود که دیروز تصحیح شد.

 12. farzad
  ۱۴. شهریور, ۱۳۹۱ در ۱:۵۷ ق.ظ #

  نخشه الکترونیک افون3Gs را نیاز دارم ممنون دوستانم اگه درصورت امکان یاریم کنید.

 13. steve jobs
  ۱۷. دی, ۱۳۹۱ در ۱۲:۵۶ ب.ظ #

  درود بر اپل و ستیو جابز بزرگ

 14. Mahdi
  ۱۱. خرداد, ۱۳۹۲ در ۳:۳۹ ب.ظ #

  سلام خسته نباشيد يه خواهشي از مديران سايت به خصوص آقاي موسوي داشم، اگه امكانش هست يه لينكي از هفته نامه ها قرار بدن، كه بشه يك جا همه ي هفته نامه ها رو دانلود كرد. براي دوستاني كه ميخوان تمام هفته نامه ها رو به ترتيب يك جا داشته باشن يا تازه به اين سايت اومدن.
  با تشكر

 15. رضا
  ۲۰. خرداد, ۱۳۹۲ در ۸:۳۶ ب.ظ #

  سلام
  من هر هفته شنبه ها هفته نامتونو از سایت میگیرم باید بگم که عالیه
  دستتون درد نکنه ممنون

 16. kyle
  ۲۰. تیر, ۱۳۹۲ در ۸:۵۲ ق.ظ #

  nice/very nice/
  dametoon garm

 17. Mohsen
  ۳۰. تیر, ۱۳۹۲ در ۱۲:۳۶ ب.ظ #

  من شماره 67 مجله رو ندارم. لینکشو هم پیدا نمیکنم. میشه چک کنید ؟؟

 18. Ehsan Sh
  ۱۱. آذر, ۱۳۹۲ در ۱۱:۲۹ ق.ظ #

  سلام و ممنون از مطالب جالب و مفیدتون
  من همه این مجله هارو دارم و فقط مچله شماره 2 مونده
  اگه لطف کنین و لینکشو مجددا بذارین ممنون میشم

 19. بروانه
  ۲۷. دی, ۱۳۹۲ در ۱۲:۳۷ ق.ظ #

  خيلي ممنون ازسايتتون

 20. مسعود
  ۲۴. تیر, ۱۳۹۳ در ۹:۲۷ ق.ظ #

  درود

  هیچ کدوم رو نمی تونم دنلود کنم آیا این مجله ها رو سرور خودتون هست؟ لطفا یه طوری آپلود کنید که سریع و بدون مشکل بشه دنلود کرد.

  سپاس

  • اپلستان
   ۲۴. تیر, ۱۳۹۳ در ۱۲:۲۳ ب.ظ #

   شما با چه مشکلی در هنگام دانلود مواجه می شوید؟

 21. Pedram
  ۱۶. مرداد, ۱۳۹۳ در ۱۲:۴۰ ب.ظ #

  از زحماتتون ممنون
  امید که در این اوضاع شما پابرجا باشید!!

 22. nader
  ۰۳. شهریور, ۱۳۹۳ در ۱۲:۲۶ ب.ظ #

  سلام و ممنون از مطالب جالبی که ارائه میدین
  من یه مشکلی با دانلود شماره هاای 150 به بعد دارم بجای دانلود به صفحه فهرست مطالب
  میرم اگه مشکلی نیست راهنماییم کنید

 23. dastan
  ۱۵. شهریور, ۱۳۹۳ در ۱۰:۰۱ ب.ظ #

  سلام خسته نباشید میشه یک لطفی بکنین این لینک دانلود هفته نامه ها رو کنار عکسشون بیارید تا ما راحت دانلود کنیم و مجبور نشیم با این سرعت های ضعیف یک ساعت منظر بمونیم تا صفحه ها باز بشن
  مرسی از سایت خوبتون

  • اپلستان
   ۱۶. شهریور, ۱۳۹۳ در ۹:۳۳ ق.ظ #

   ممنون از توجه شما و ارسال بازخورد این مورد در حال بررسی است در صورت امکان فایل pdf هفته نامه‌ها در کنار لینک html آماده خواهند شد.

 24. نوید
  ۱۳. شهریور, ۱۳۹۴ در ۹:۴۰ ق.ظ #

  چرا مجله دیگه نمیدین؟

دیدگاه خود را بگذارید

نام : (ضروری)

پست الکترونیکی : (ضروری)

وبسایت :