كنفرانس شگفت انگيزِ مشخص نشده ! [آپدیت شد]

كنفرانسي كه باز هم اينطور كه به نظر ميرسد زمانش و محتوياتش با وجود تأكيد آقاي مدير (تيمِ عزيز) بر افزايش سطح امنيت اطلاعات ،…

ادامه مطلب كنفرانس شگفت انگيزِ مشخص نشده ! [آپدیت شد]