اپل در حال آماده سازی مرکز Yerba Buena برای “مراسم ویژه” اش می باشد

اپل آماده سازی مرکز Yerba Buena را برای “مراسم ویژه” اش در ۱ سپتامبر(۱۰ شهریور) شروع کرده است.

ادامه مطلب اپل در حال آماده سازی مرکز Yerba Buena برای “مراسم ویژه” اش می باشد