iH8sn0w راهی برای برگشت A5 به ۵.۰.۱ یافت

همانطور که در یکی از پست های قبلی متذکر شدیم، بعد از تمام  شدن sign کردن ۵.۰.۱، با داشتن SHSH نیز دیگر نمیتوانست 4S و…

ادامه مطلب iH8sn0w راهی برای برگشت A5 به ۵.۰.۱ یافت