نتیجه های محک زنی : آیا واقعا Snow Leopard از Leopard سریعتر است؟

  یکی از خصوصیات Snow Leopard چیزی نیست که با چشم قابل رویت باشد ، یعنی تنظیم عالی نرم افزاردر OS X که باعث می…

ادامه مطلب نتیجه های محک زنی : آیا واقعا Snow Leopard از Leopard سریعتر است؟