بازدید تیم کووک از کارخانه Foxconn و صحبت با کارگران این کارخانه

حتما می دانید که چند ماه است که عدم رعایت حقوق کارگران و اجرای قوانین غیراستاندارد کاری در کارخانه Foxconn یکی از بزرگترین کارخانجات همکار…

ادامه مطلب بازدید تیم کووک از کارخانه Foxconn و صحبت با کارگران این کارخانه