هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیست و پنجم

در این شماره خواهید خواند: غرش شیر کوهی برای تابستان امسال! – اپل OS X 10.8 را با نام Mountain Lion یا شیرکوهی معرفی کرد!…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیست و پنجم