اپل در فکر اجاره دادن برنامه ها و بازی ها!

کد گذاری‌هایی‌ در آخرین ورژن بتا آیتیونز دیده شده است که این امکان را به کاربر میدهد تا برنامه‌ها و بازی‌ها را اجاره کند می‌…

ادامه مطلب اپل در فکر اجاره دادن برنامه ها و بازی ها!