نرم افزارهای به درد بخور و ضروری مک !

لیست نرم افزارهای بدردبخور: 1Password 3 Acquisition Adium Address-o-sync Adobe Creative Suite 5 Master Collection Adobe Photoshop Lightroom 2.5 Amadeus appZapper Audio Hijack Pro BurnX…

ادامه مطلب نرم افزارهای به درد بخور و ضروری مک !