i0n1c جیلبریک Untether خود را برای ارائه به iPhone Dev-Team داده است

I0nic جیلبریک Untether خود را برای iOS 4.3.1 به iPhone Dev-Team داده تا آزمایش شود و توسط یکی از ابزارهای جیلبریک آنها ارائه گردد.

ادامه مطلب i0n1c جیلبریک Untether خود را برای ارائه به iPhone Dev-Team داده است