خبری که در راه بود …

منت خدای را عز و جل که شکرش کردیم ٬ پس مزید نعمت فرمود و پیش خلقش رو سفیدمان گردانید.
آهای اپلی ها !
جامه ی عمل پوشاندیم به وعده ی مان !

ادامه مطلب خبری که در راه بود …