هفته نامه اپلستان شماره پنجاه و دوم

در این شماره خواهید خواند: ———————————— – تنها یک ماه پس از ارائه سیستم عامل Mountain Lion ده درصد تمامی مک ها از آن استفاده…

ادامه مطلب هفته نامه اپلستان شماره پنجاه و دوم