Adobe Photoshop CS5 نسخه خاورمیانه در فروشگاه قرار گرفت!

از ابزارهای قدرتمند و جدید تصویرپردازی استفاده کرده و از قابلیت های انتخاب قسمت هایی از تصاویر ٬ ویرایش آنها و طیف گشترده ای از…

ادامه مطلب Adobe Photoshop CS5 نسخه خاورمیانه در فروشگاه قرار گرفت!