مرتب کردن فهرست آهنگ‌ها با کمک Siri؛

اگر خیلی بدتان نمی‌آید که هنگام گوش دادن به آرشیو آهنگ‌های خود نقش دی‌جی خوش ذوقی را بازی کنید که نوای مناسب را در زمان…

ادامه مطلب مرتب کردن فهرست آهنگ‌ها با کمک Siri؛