با ورود مک، بازار رایانه های تجاری از تسلط ویندوز خارج شده است

امروزه دستگاه های مک با توجه به اینکه بیش از 10 درصد رایانه های شرکتی را در دنیا تشکیل می دهند، از قالب سیستم های…

ادامه مطلب با ورود مک، بازار رایانه های تجاری از تسلط ویندوز خارج شده است