چند آی‌پد در سه ماه اخیر فروخته شده است؟

FORTUNE یکسری تخمین حرفه ای و مستقل از تعداد آی‌پد های فروخته شده در سه ماه اخیر جمع آوری کرده است. در میان حرفه ای…

ادامه مطلب چند آی‌پد در سه ماه اخیر فروخته شده است؟