نامه ی تیم کوک به کارکنان اپل در مورد آیفون های جدید

دیروز، مدیرعامل اپل، تیم کوک، نامه ای در مورد آیفون های جدید به تمامی کارکنان اپل فرستاد: هم تیمی ها، امروز روز مهمی برای اپل است.…

ادامه مطلب نامه ی تیم کوک به کارکنان اپل در مورد آیفون های جدید