آیا مایکروسافت در قسمتی از کنفرانس WWDC اپل وجود خواهد داشت ؟

به تازگی در اخبار و شایعات وجود دارد که ۷ دقیقه از کنفرانس WWDC هفتم ژوئن اپل اختصاص خواهد داشت به مایکروسافت.

ادامه مطلب آیا مایکروسافت در قسمتی از کنفرانس WWDC اپل وجود خواهد داشت ؟