نبرد پایان گرفت، سامسونگ غرامت میپردازد!

پس از کشمکش های دادگاهی یکساله اپل و سامسونگ، هیات منصفه دادگاه، سامسونگ را به دلیل استفاده از پاره ای از فناوری های نوین و…

ادامه مطلب نبرد پایان گرفت، سامسونگ غرامت میپردازد!