شماره دوم خبرنامه هفتگی اپلستان با معرفی تکنولوژی های تاندربولت و Sandy Bridge

شماره دوم ۱۷ شهریور ۹۰  دانلود در شماره دوم به معرفی تکنولوژی های تاندربولت و Sandy Bridge هم پرداخته شده است.

ادامه مطلب شماره دوم خبرنامه هفتگی اپلستان با معرفی تکنولوژی های تاندربولت و Sandy Bridge