هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیستم

** در این هفته تغییراتی در خبرنامه هفتگی اپلستان صورت گرفت مهمترین آنها تغییر نام خبرنامه هفتگی به هفته نامه داخلی اپلستان است و دیگری…

ادامه مطلب هفته نامه داخلی اپلستان شماره بیستم