استفاده از View ها – قسمت اول

تا اینجا کاربرد چند view را دیده اید. Round Rect Button ٬ Text Field و Label این view ها بودند. تمام این view ها آسان بودند اما برای اینکه بتوانید از نحوه ی کاربرد outlet ها و action ها در پشت صحنه آگاه شوید فرصت مناسبی بودند.

ادامه مطلب استفاده از View ها – قسمت اول