امنیت در OS X : حفظ امنیت در نرم افزار ها

در قسمت قبل از دوره آموزشی امنیت مک پیرامون مفهوم سطوح دسترسی (permission) در مک گفت و گو کردیم. هم اکنون در این قسمت در ادامه راه های پیشگیری…

ادامه مطلب امنیت در OS X : حفظ امنیت در نرم افزار ها