آپدیت جدید OS X 10.8.2 بهترین عملکرد باتری را ارایه می دهد

بعد از از عرضه ی OS X mountain lion تعدادی از کاربران مکبوک با “آپگرید” کردن دستگاه های خو‌د٬میزان کمی افت عملکرد باتری را گزارش…

ادامه مطلب آپدیت جدید OS X 10.8.2 بهترین عملکرد باتری را ارایه می دهد