مانیتورهای CinemaView قبل از اینکه به بازار بیایند دچار تجدید نظر شدند

 از زمانی که از مانیتورهای CinemaView  خبر دادند، من چشم انتظارشان بودم. اما کمی تاخیر داشت و اخبار هم از آن بسیار کم بود.در حال…

ادامه مطلب مانیتورهای CinemaView قبل از اینکه به بازار بیایند دچار تجدید نظر شدند