تغییرات در کمپ جدید اپل

اپل نقشه های جدیدی را برای ساختمان مرکزیِ در حالِ ساخت خود تحویل شورای شهر Cupertino داد. عمده ترین تغییرات نقشه های جدید مربوط به…

ادامه مطلب تغییرات در کمپ جدید اپل