مقدمه ی کتاب استیو جابز اثر والتر ایساکسون

نوشتن این کتاب چگونه آغاز شد… در اوایل تابستان ۲۰۰۴ ٬ یک تلفن از طرف استیو جابز به من شد. او همیشه با من رفتار…

ادامه مطلب مقدمه ی کتاب استیو جابز اثر والتر ایساکسون